Zāļu blakusparādību uzraudzība

Mūsu darbības pamatprincips ir piegādāt uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus, tāpēc ikkatrs “Interlux” izplatītais medikaments tiek rūpīgi pārbaudīts un izsekots dažādos tā dzīves cikla posmos. Uzņēmuma Zāļu blakusparādību uzraudzības grupa nodrošina zāļu lietošanas drošuma uzraudzību zālēm, kurām tirgū esam reģistrācijas apliecību turētāji. Minētā Uzraudzības grupa veic arī turpmāk nosaukto: 

   - apzina jaunus iespējamos riskus, kuri var ietekmēt zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti;
   - izvērtē risku un zāļu lietošanas ieguvumu samēru;
   - sniedz aktuālo zāļu lietošanas drošuma informāciju ārstiem, farmaceitiem, pacientiem un sadarbības partneriem.

Zāļu lietošanas drošuma informāciju SIA “Interlux” saņem no ārstiem, farmaceitiem, citiem veselības aprūpes speciālistiem, sadarbības partneriem un pacientiem. Mēs to rūpīgi izvērtējam un, nepieciešamības gadījumā, ziņojam Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) zāļu ziņojumu datu bāzei „Eudravigilance". Nepieciešamības gadījumā sniedzam informāciju arī citām kompetentajām iestādēm zāļu blakusparādību uzraudzības jomā un ražotājiem.

Pacienti, to radinieki, ārsti, farmaceiti un ikviens cits interesents nepieciešamības gadījumā var un ir laipni aicināti ziņot par SIA “Interlux” izplatīto zāļu blakusparādībām, izmantojot e-pastu adr@interlux.lv , kā arī pa tālruņiem: (+371) 67795240 (darba laikā) vai (+371) 29115221 (visu diennakti).

Ziņojot Jums tiks nodrošināta informācija par Jūsu personas datu apstrādi un uzglabāšanu.


Patiesā cieņā,


Natālija Utkina, Mg.sc.med.
SIA "Interlux" par Farmakovigilanci atbildīgās personas vietniece